Савјети и одбори


Грански савјети и одбори су основни облик дјеловања и рада чланица у Подручној привредној комори Бања Лука.

На сједницама гранских савјета редовно се расправља актуелна проблематика одређене гране привреде, заузимају ставови и покрећу иницијативе за рјешавање утврђеног стања. Преласком на организацију Коморе на основама обавезног чланства повећао се број чланица Коморе из свих привредних грана, а имајући у виду проблематику која се неминовно наметнула у 2009. години, те значај привреде подручја на коме Комора дјелује (Град Бања Лука, Град Приједор и 19 општина), приступило се организовању гранских савјета за поједине привредне гране, са новим приступом организацији.

Тако у Комори дјелују:

 

САВЈЕТ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ

Активности Савјета за прерађивачку индустрију Подручне привредне коморе Бања Лука одвијају се у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Подручне привредне коморе Бања Лука и надлежностима утврђеним Законом о Привредној комори Републике Српске и Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука. Активности Савјета се првенствено односе на стварање повољнијег пословног амбијента, промоцију привредих капацитета, повећање конкурентности и пружање квалитетних и правовремених услуга чланицама у цјелини.

Рад Савјета за прерађивачку индустрију реализује се путем одржавања сједница и заклјучака усвојених на сједницама. Најчешће се одржавају двије сједнице као што је предвиђено пословником. Циљ рада Савјета је да се сједнице одрже сваки пут када се укажу потребе да се расправлја о актуелним проблемима из прерађивачког сектора, као и мјере за рјешавање истих.

У оквиру овог Савјета дјелују чланице Коморе из области индустрије (осим прехрамбене):

 • црна металургија, металопрерађивачка дјелатност, производња и прерада обојених метала, машиноградња, производња саобраћајних средстава, прерада неметала,
 • производња електричних машина и апарата, електроиндустрија,
 • производња базних и хемијских производа, прерада хемијских производа,
 • индустрија прераде дрвета, производња финалних производа од дрвета, производња целулозе, папира и производа од папира, издавачка дјелатност и штампање,
 • производња текстила и текстилних производа, прерада коже и производња предмета од коже, дорада производа и производња сировина из отпадака и друге сродне дјелатности.

Надлежности савјета утврђене су Статутом Коморе, Одлуком о организовању гранских савјета и одбора и годишњим програмом рада. Подручне привредне коморе Бања Лука.

Чланице Савјета за прерађивачку индустрију

 

САВЈЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ

Активности Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију Подручне привредне коморе Бања Лука за 2017. годину одвијаће се у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Подручне привредне коморе Бања Лука ,  надлежностима утврђеним Законом о Привредној комори Републике Српске и Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука.

 Aктивности Савјета се односе на стварање повољнијег пословног амбијента, промоцију привредних капацитета, повећање конкурентности и пружање правовремених и квалитетних услуга привредним субјектима.

Програм рада Савјета ослања се на Програм рада Удружења пољопривреде, водопривреде, рибарства, прехрамбене и дуванске индустрије Привредне коморе Републике Српске. Aктивности Савјета и Удружења  ће бити бити координиране.

Рад Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију  реализује се путем одржавања сједница и закључака усвојених на сједницама.Према пословнику најчешће се одржавају двије сједнице годишње  а на  захтјев чланица може и више пута. Сједнице се планирају и одржавају  након указане потребе за расправу о актуелној проблематици у овом сектору.  На Сједници, чланице Савјета  дају приједлог рјешења надлежним Коморским органима.  

У оквиру Савјета  дјеловаће чланице Коморе из грана привреде: пољопривреда, рибарство, водопривреда, производња прехрамбених производа, пића и дувана и друге сродне дјелатности.

Чланице Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију

 

САВЈЕТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНДУСТРИЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, КОМУНАЛНЕ И УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Савјет за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелатности, заступа интересе привредних друштава, чланица Коморе,  сјеверозападног дијела Републике Српске, простор које покрива Подручна привредне коморе Бања Лука (2 града и 19 општина), а чине га предузећа која се баве пословима: припремни радови у грађевинарству, високоградња, нискоградња, хидроградња, изолатерски и инсталатерски и завршни радови у грађевинарству, производња грађевинског матерјала, инжењеринг, архитектура и пројектовање, као и пружање комуналних услуга од интереса за правна и физичка лица те финансирање грађења и одржавања објеката и уређаја комуналне инфраструктуре као укупног система на подручју локалних заједница.

Локалне заједнице обезбјеђују организовано обављање комуналних дјелатности и третирају се као оснивачи предузећа са статусом правних лица (ЈКП - акционарска друштва) чији задатак је осигурање животних услова становништва. 

Чланице Коморе,  кроз рад гранског Савјета,  остварују своје интересе предлажући активости за унапређења пословања, првенствено кроз програм мјера економске политике, те давањем смјерница код креирања измјена и допуна, односно доношењу нових законских и подзаконских аката.

Надлежности Савјета утврђене су Статутом Коморе, Одлуком о организовању гранских савјета и одбора, годишњим програмом рада, а начин рада уређен је Пословником о раду Савјета.

Чланице Савјета за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелатности 

 

САВЈЕТ ЗА ТРГОВИНУ

На основу чланова 1 и 2 Одлуке о ибору чланова гранског савјета за трговину у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-204-1-4/17, у мају 2017. године биће одржана конститутивна сједница Савјета за трговину, на којој ће бити изабрани предсједник и чланови Савјета. Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области трговине. Савјет за трговину у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 11 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области трговине и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област. 

Чланице Савјета за трговину

 

ОДБОР ЗА ПРОМЕТ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА

Одлуком о измјени и допуни Одлуке о образовању гранских савјета и одбора у ПКРС - Подручна привредна комора Бања Лука бр.01-28-4/14 од дана 30.01.2014. године у оквиру Савјета за трговину обарзован је Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима. Рад Одбора одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Одбора за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области промета нафтом и нафтним дериватима. Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима броји 7 чланова, који активно учествују у измјени сваких законских и подзаконских аката у области трговине нафтом и нафтним дериватима, како би ова област била што боље уређена квалитетним прописима. 

Чланице Одбора за промет нафтом и нафтним дериватима

 

САВЈЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

На основу чланова 1, 2 и 3 Одлуке о избору чланова гранског савјета за туризам у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-204-1-5/17, у мају 2017. године биће одржана конститутивна сједница Савјета за туризам и угоститељство, на којој ће бити изабрани предсједник и чланови Савјета. Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области туризма и угоститељства. Савјет за туризам и угоститељство у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 5 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области туризма и угоститељства и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област. 

Чланице Савјета за туризам и угоститељство

 

САВЈЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Савјет  за женско предузетништво Подручне привредне коморе Бања Лука  основан је 27. априла  2010. године. 

Чланице Савјета су: жене предузетнице, руководиоци предузећа и представнице институција које у свом програму имају пројекте намијењене развоју женског предузеништва.

Циљ оснивања и дјеловања је: Пружање подршке женама предузетницама кроз повећање заступљености у привреди,  повећање броја жена на руководећим мјестима , односно мјестима одлучивања,  унапређење статуса жена у области предузетништва кроз различите мјере подршке, предлагање законских рјешења која мијењају положај жена  на боље, умрежавање и регионално повезивање  са удружењима жена предузетница која дјелују при Привредним коморама или другим асоцијацијама заснованим на економској основи, учешће на конференцијама,  сајмовима, привредним мисијама и другим сличним скуповима који доприносе развоју женског предузетништва,  едукација кроз организовање семинара са различитим садржајем  намијењених искључиво предузетницама, развој пројеката и учешће у заједничким пројектима из области женског предузетништва.

Дјеловање Савјета: Савјет  ради по Програму  рада за текућу годину који се усваја на првој сједници на почетку пословне године. У програму рада Савјета су наведене основне и планиране активности за текућу годину.

Споразуми и сарадње: Савјет развија сарaдњу са удружењима жена у земљи и окружењу. Прошле године потписали смо Меморандум о разумијевању са Удружењем пословних жена у БиХ па сходно заједничким активностима на реализацији зацртаних планова ове године од 23. до 25. маја учествујемо заједно на Данима предузетништва жена у Сарајеву.

Награђивање предузетница: У оквиру Избора најуспјешнијих у привреди које сваке године организује Привредна комора Републике Српске , наш Савјет предлаже најуспјешније жене предузетнице. Било је и других избора најуспјешнијих жена , као што је избор „Lаdy bоs“, гдје смо кандидовали своје предсатвнице и имали носиоцe медаља.

Признањa:  Крајем 2012.године стигло је признање  за Савјет за женско предузетништво од  Гендер центра Владе РС за  успјешну сарадњу и допринос унапређењу равноправности жена и мушкараца у Републици Српској.

Чланице Савјета за женско предузетништво

 

САВЈЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ФАРМАЦЕУТСКИМ ПРОИЗВОДИМА, МЕДИЦИНСКИМ АПАРАТИМА И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Савјет за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге дјелује у Подручној комори од 2013. године након иницијативе привредних друштава из наведених области о формирању Савјета.  

С обзиром да дјелатност производње и трговине фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге, има специфичну проблематику пословања, а да су чланице Коморе које обављају предметне дјелатности дјеловале у оквиру три различита Савјета Коморе, Управни одбор Коморе је одлучио да оснује посебно тијело за заступање интереса привредних субјеката из наведених области.

У оквиру Савјета дјелују чланице Коморе које претежно обављају следеће дјелатности:

21.10 Производња основних фармацеутских производа

21.20 Производња фармацеутских препарата

32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора

26.60 Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме

46.46 Трговина на велико фармацеутским производима

47.73 Aпотеке

47.74 Трговина на мало медицинском робом и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама

Активности Савјета за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге Коморе одвиjaће се у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Коморе и надлежностима утврђеним Законом о ПКРС и Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука.

Најзначајнији задаци Савјета су:

 • Разматрање проблематике пословања здравствених установа с циљем предлагања мјера за креирање повољнијег привредног амбијента и подизање конкурентности привреде;
 • Анализа пословања производње и промета фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге;
 • Креирање приједлога за економску политику;
 • Праћење законске регулативе, давање приједлога, мишљења и препорука у вези измјена и допуна постојећих закона, као и код доношења нових.
 • Учешће у јавним и стручним расправама;
 • Сарадња са ресорним министарством о питањима од важности за област апотекарске дјелатности, те
 • Друга питања која се наметну због своје важности.

Савјет броји седам чланова и нови сазив је конституисан 2017. године на мандат од четири године. Рад Савјета се уређује општим актима Коморе те годишњим програмом рада Коморе и програмом рада Савјета, док су његове методе рада одређене Пословником о раду Савјета.

Чланице савјета за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге 

 

САВЈЕТ БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА, ПЕНЗИЈСКОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА, БЕРЗЕ И ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Савјет берзанских посредника, Пензијског резервног фонда, Берзе и Централног регистра хартија од вриједности формиран је крајем 2014. године са циљем да се кроз активну сарадњу учесника тржишта капитала креирају мјере и приједлози за унапређење тржишта капитала у Републици Српској и отклањање постојећих баријера у пословању.

Савјет броји седам чланова.

Активности Савјета одвиjају се у складу са Програмом рада Савјета и општим циљевима утврђеним Програмом рада Коморе. Неке од најзначајнијих активности Савјета су:

 • Разматрање проблематике пословања са циљем предлагања мјера за креирање повољнијег привредног амбијента и подизања конкурентности привреде;
 • Унапређење законске регулативе кроз праћење законске регулативе, давање приједлога, мишљења и препорука у вези измјена и допуна постојећих закона, као и код доношења нових;
 • Унапређење сарадње и комуникације са регулаторима и партнерским институцијама кроз организовање редовних, периодичних радних сесија, консултација и размјене иницијатива са надлежним законодавним и регулаториним институцијама;
 • Успостављање сарадње и партнерских односа са емитентима, њиховим удружењима или представницима емитената;
 • Успоставање оперативних експертских тимова Савјета који би били задужени, да заједно са законодавним, регулаторним односно партнерским институцијама, раде на реализацији захтјевнијих иницијатива, које по сложености и времену трајања изискују веће и дуже ангажовање;
 • Успостављање сарадње и партнерских односа са другим Удружењима/Савјетима у оквиру ПК РС на заједничким програмским циљевима; 
 • Унапређење инвестиционог амбијента и стандарда корпоративног управљања;
 • Подршка и учешће у реформским пројектима којима је циљ унапређење инвестиционог амбијента;
 • Увођење и промоција нових и највиших стандарда корпоративног управљања;
 • Организовање радионица, округлих столова или форума на тему унапређење тржишта капитала РС;
 • Афирмација тржишта капитала РС на домаћем и међународном нивоу;
 • Промоција тржишта капитала кроз имплементацију и одржавање највиших стандарда код креирања нових производа и услуга;
 • Ширење знања о финансијским инструментима и значају тржишта капитала за финансијски и економски систем земље...

Чланице Савјета берзанских посредника, Пензијског резервног фонда, Берзе и Централног регистра хартија од вриједности