Основни подаци


Назив

Привредна комора Републике Српске – Подручна привредна комора Бања Лука

Скраћени назив

ППК БЛ

Назив на Енглеском језику

Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region

Адреса

Ђуре Даничића 1/II, 78000 Бања Лука

Дјелатност

94.11 Дјелатност пословних удружења и удружења послодаваца

Матични број

01004077

ЈИБ

4400946790004

ПДВ број

400946790004

Жиро-рачун

562-099-00016769-45

 

У Бањалуци је 1902. године основано Обртно друштво са 120 чланова. Овај догађај је значио почетак привредног организовања у нашем подручју. Законом о оснивању Трговачко-обртничке коморе из 1909. године први пут је уређено организовање Коморе као јавно-правне установе у Босни и Херцеговини. Све до 1962. године дјеловале су струковне коморе, углавном за пољопривреду, угоститељство, трговину и занатство. Законом о оснивању јединствених привредних комора из 1962. конституисана је привредна комора, као комора општег типа у којој су равноправно заступљене све области и гране привреде.

Комора данас

Подручна привредна комора Бања Лука (ППК БЛ) је дио коморског система Републике Српске, организована на основу Закона о Привредној комори Републике Српске (Сл. гласник РС 65/08), Статута Привредне коморе РС и Статута ППК БЛ. Привредна комора Српске, заједно са пет подручних комора, организована је на европској традицији и моделу аустријске и њемачке коморе као комора тзв. континенталног типа с обавезним чланством.

Привредна комора је самостална и независна, стручно-пословна асоцијација привредних субјеката чије је сједиште на подручју дјеловања Коморе. Привредна комора има статус правног лица.

Коморски систем РС већ дуже од деценије дјелује у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001.

Визија

Постати водећа институција у Републици Српској на пољу заступања интереса привреде Републике Српске, промовисања и повезивања привреде, пословног образовања, информисања и пружања савјетодавних услуга.

Мисија

У циљу привредног развоја Републике Српске, као заједничке мисије наших чланова, повјерено нам је да:

• Заступамо интересе привреде пред органима власти и тиме стварамо услове за унапређење пословања;

• Успостављамо и унапређујемо пословне везе са иностранством и представљамо привреду Републике Српске у земљи и иностранству;

• Пружамо услуге стручног образовања, пословног информисања и савјетовања.

 

Програмски циљеви

1.  Стварање повољнијег амбијента за привређивање у склопу укупног привредног система

2.  Припрема привреде РС на путу европских интеграција

3.  Унапређење пословне сарадње путем промоције привреде РС у земљи и иностранству

4.  Повећање конкурентности чланова Коморе кроз сталне процесе стручног образовања

5.  Промоција коморских активности са циљем квалитетнијег информисања јавности и чланица Коморе

6.  Побољшање пословања и повећање ефикасности дјеловања Коморе