Почиње поступак усклађивања подручних редова вожње

01.02.2018


Обавјештавамо превознике који врше превоз путника у друмском путничком саобраћају да Подручна привредна комора Бања Лука покреће поступак усклађивања ПОДРУЧНИХ редова вожње дужине до 50 километара који саобраћају на територији Подручне привредне коморе Бања Лука за 2018/2019. годину.  

За усклађивање је потребно доставити:

 1. Захтјев за усклађивање са подацима о превознику (тачна адреса, број телефона, телефакса, Е-маил адреса, име и презиме директора привредног друштва и број мобилног телефона директора).
 1. Важећу лиценцу за превозника
 1. Превозници који први пут учествују у поступку усклађивања, као и превозници који су извршили измјене података од значаја за правни промет, односно измјене у рјешењу о регистрацији привредног друштва, достављају по један примјерак копије регистрације привредног друштва, а самостални предузетници по један примјерак копије рјешења о регистрацији надлежног органа града/општине.
 1. Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната (само за редове вожње који се одржавају у кооперацији). Уговори о кооперацији морају бити у складу са чланом 18. став 8. Закона о превозу у друмском саобраћају РС, мора садржавати тачно дефинисан распоред режима одржавања реда вожње између коопераната. Приједлози редова вожње за које се не приложи уговор о кооперацији, неће бити разматрани.
 1. Редове вожње доставити према следећем:           
 • Списак старих редова вожње доставити у пет примјерака према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 1 ПРАВИЛНИКА;
 • Списак старих редова вожње са промјеном за усклађивање доставити у пет примјерака према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 2 ПРАВИЛНИКА;
 • Овјерене приједлоге старих редова вожње са промјеном доставити у пет примјерака, према обрасцу  ПРИЛОГ БРОЈ 4 ПРАВИЛНИКА (обавезно назначити  која је промјена, у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Правилника о усклађивању и  регистрацији  редова вожње);
 • Списак нових редова вожње за усклађивање доставити у пет примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ  3  ПРАВИЛНИКА;
 • Овјерене приједлоге нових редова вожње  доставити у пет примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 4 ПРАВИЛНИКА;
 • Списак редова вожње не треба достављати ако превозник предлаже само један ред вожње 

Све приједлоге редова вожње треба сложити у комплете. Комплет чини по један примјерак списка и сваког најављеног односно предложеног реда вожње.

На приједлозима редова вожње обавезно назначити да ли је предметни приједлог стари са промјеном или нови ред вожње, те навести назив кооперанта на реду вожње.

Приједлози редова вожње морају бити усаглашени са важећим ДАЉИНАРОМ са минималним временима, као и Упутством за примјену Даљинара са минималним временима вожње  и условима, начину и поступку измјене и допуне релације Даљинара, те Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње. Наведени прописи доступни су на интернет страници Коморе (www.bl.komorars.ba)

Обавезно навести број релације из Даљинара која је кориштена приликом израде реда вожње.

За сваки најављени ПОЛАЗАК и ПОВРАТАК на приједлогу НОВОГ подручног реда вожње потребно је уплатити:

 • 400 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ  КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КОМОРИ ЗА 2017.  годину
 • 600 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ НИСУ   ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ  КОМОРИ ЗА 2017.  годину
 • За сваки најављени СТАРИ РЕД ВОЖЊЕ СА ПРОМЈЕНОМ   потребно је уплатити:
 • 200 КМ  ЗА ПРЕВОЗНИКЕ  КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КОМОРИ ЗА 2017. годину
 • 300 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КОМОРИ ЗА  2017.  годину

БЕЗ УПЛАТЕ И ДОСТАВЉЕНОГ ДОКАЗА О УПЛАТИ ПРИЈЕДЛОЗИ РЕДОВА ВОЖЊЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.

НАПОМЕНА: ПРИЈЕДЛОЗИ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ИЗВРШЕНА БЛАГОВРЕМЕНА УПЛАТА НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Уплате извршити на жиро рачун ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БАЊА ЛУКА   БРОЈ: 562-099-00016769-45 код НЛБ  Развојне банке Бањалука са назнаком "ЗА РЕДОВЕ ВОЖЊЕ".

Тражену документацију потребно је доставити Подручној привредној комори Бања Лука,  Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000  Бања Лука најкасније до четврткa 15. фебруара 2018. године. Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком "Комисија за усклађивање редова вожње-не отварати".

 

НАПОМЕНА:Све непотпуне и неблаговремено поднијете захтјеве за усклађивање редова вожње  Комисија неће узимати у разматрање.

Након што Комисија прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.

За све информације можете се обратити на телефон број: 051/215-564, Сњежана Тимарац

 

Обавјештење